Cytiva思拓凡 亲和层析抗体纯化预装柱,亲和层析(AC)

欢迎访问Cytiva思拓凡官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡产品,欢迎咨询了解更多产品信息

亲和层析(AC)

Cytiva 亲和层析抗体纯化预装柱

Cytiva思拓凡 亲和层析抗体纯化预装柱,亲和层析(AC)
品牌 厂商性质 产地 货期
Cytiva 生产商 美国 现货

询价

产品参数
货号 规格 CAS号 操作
17040401 HITRAP PROTEIN G HP, 5 X 1 ML 7498.00 询价
11003495 HITRAP MABSELECT SURE, 5X5ML 43875.00 询价
17547814 HiScreen Capto L 10452.00 询价
17040201 HITRAP PROTEIN A HP, 5 X 1 ML 6661.00 询价
17040503 HITRAP PROTEIN G HP, 5 X 5 ML 29542.00 询价
17549854 HiTrap MabSelect PrismA, 5×5 mL 37048.00 询价
17549853 HiTrap MabSelect PrismA, 1×5 mL 询价
17549852 HiTrap MabSelect PrismA, 5×1 mL 询价
28926977 HiScreen MabSelectSuRe 14178.00 询价
28926976 HiScreen MabSelectXtra 10912.00 询价
11003493 HITRAP MABSELECT SURE, 5X1ML 10976.00 询价
29048665 HiTrap Protein L, 1x1mL 2061.00 询价
29048581 HITRAP PROTEIN G HP, 1 X 1 ML 1932.00 询价
29048576 HITRAP PROTEIN A HP, 1 X 1 ML 1721.00 询价
28408258 HITRAP MABSELECT XTRA, 5X1ML 8308.00 询价
28408256 HITRAP MABSELECT, 5 X 5 ML 32614.00 询价
28408255 HITRAP MABSELECT, 1 X 5 ML 7977.00 询价
28408253 HITRAP MABSELECT, 5 X 1 ML 8308.00 询价
17040303 HITRAP PROTEIN A HP, 5 X 5 ML 28106.00 询价
17040301 HITRAP PROTEIN A HP,1 X 5 ML 6247.00 询价
17040203 HITRAP PROTEIN A HP,2 X 1 ML 3404.00 询价
11003494 HITRAP MABSELECT SURE, 1X5ML 10258.00 询价
28985255 Protein G GraviTrap 10203.00 询价
28985254 rProtein A GraviTrap 10350.00 询价
17511101 HITRAP IGY PURIFICATION 1X5 ML 7305.00 询价
17511001 HITRAP IGM PURIFICATION 5X1ML 7305.00 询价
17508002 HITRAP RPROTEIN A FF, 5 X 5 ML 32504.00 询价
17508001 HITRAP RPROTEIN A FF, 1X5ML 7232.00 询价
17507902 HITRAP RPROTEIN A FF, 2 X 1 ML 3947.00 询价
17507901 HITRAP RPROTEIN A FF, 5X1ML 8179.00 询价
17112801 MABTRAP KIT 5281.00 询价
17040501 HITRAP PROTEIN G HP,1 X 5 ML 6468.00 询价
17040403 HITRAP PROTEIN G HP, 2 X 1 ML 3552.00 询价
17547855 HiTrap Protein L, 5x5mL 30885.00 询价
17547851 HiTrap Protein L, 5x1mL 7940.00 询价
17547815 HiTrap Protein L, 1x5mL 7618.00 询价
28408347 Ab SpinTrap 7544.00 询价
29049104 HITRAP MABSELECT SURE, 1X1ML 2871.00 询价
17548212 HiTrap 1×5 ml, LambdaFabSelect 9559.00 询价
17548211 HiTrap 5×1 ml, LambdaFabSelect 9955.00 询价
17545812 HiTrap 1×5 ml, KappaSelect 9458.00 询价
17545811 HiTrap 5×1 ml, KappaSelect 9955.00 询价
17549111 HiTrap 5×1 ml MabSelect SuRe pcc 8133.00 询价
17549112 HiTrap 1x5ml MabSelect SuRe pcc 7625.00 询价
28411312 HiTrap 1x5ml, IgSelect 14454.00 询价
28926973 HiScreen MabSelect 10764.00 询价
28411311 HiTrap 5x1ml, IgSelect 15033.00 询价
28408261 HITRAP MABSELECT XTRA, 5X5ML 32614.00 询价
28408260 HITRAP MABSELECT XTRA, 1X5ML 7977.00 询价
28985256 rProtein A/Protein G GraviTrap 10203.00 询价
产品介绍

我们提供用于不同来源单克隆和多克隆抗体纯化的工具。

抗体亲和纯化的基础是protein G和protein A对不同物种IgG的Fc区域的高亲和力和特异性。将protein G或protein A固定在一些不同基质的层析介质上,从而提供一种可以从腹水、细胞培养上清和血清中快速分离IgG和IgG亚类的卓越方法。

同时我们还有重组protein L配体的层析介质用于抗体和抗体片段的纯化。Protein L对kappa轻链的可变区有很强的亲和力,能够广泛用于捕获抗体片段比如Fab片段、单链可变区片段(scFv)和结合域抗体(Dabs)

,

Cytiva 亲和层析抗体纯化预装柱信息由上海金畔生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于Cytiva 亲和层析抗体纯化预装柱报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途